Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Ing. Světla Hanáková, IČ: 06821715, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. 2. 2018, dále jen „správce“.

1. Typ zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávány jsou údaje poskytnuté klientem při využití kontaktního formuláře nebo služeb Ing. Světly Hanákové, IČ: 06821715, tedy jméno, příjmení, firma, adresa, email, telefon, případně číslo účtu.

2. Účel zpracování

 Údaje jsou využívány pro plnění smlouvy, z důvodů plnění oprávněných zájmů správce a z důvodů plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona o účetnictví.

Zpracovávané údaje jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné s klientem uzavřít smlouvu a poskytnout službu. V případě, že osobní údaje klient neposkytne, není možné uzavřít smlouvu nebo poskytnout požadovanou službu.

3. Přístup k údajům

Údaje zpracovává Ing. Světla Hanáková, IČ: 06821715, která se zavazuje zachovávat o těchto údajích mlčenlivost.

Dále může správce pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele osobních údajů, a to pouze za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v těchto pravidlech.

Pokud chce být klient informován o seznamu zpracovatelů, může zaslat žádost na email správce.

4. Práva klienta, jehož údaje jsou zpracovávány

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta (vyjma souhlasu se zasíláním newsletteru) jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti  smlouvy uzavřené mezi správcem a klientem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

6. Bezpečnost, web a Cookies

Správce dbá na bezpečnost osobních údajů klienta. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Správce využívá pouze funkční Cookies.

Dokument o ochraně osobních údajů platí od 25. 5. 2018