Svetla Hanakova Rostu.eu

Rostu.eu

I have completed dozens
of projects and hundreds
of changes. I can help
your company grow too.

FIND OUT MORE

Jiří Očadlík Reference

V období na počátku desetiletí jsme ve FEI potřebovali masivně měnit procesy výroby, rozšiřovali výrobní plochy, vyvíjeli a zaváděli řadu nových mikroskopů, některé jsme převáděli z jiných lokalit. …Číst dál →Bylo to období velkých změn, kdy se z továrny jistě zajímavé, už lokálně velké, stával největší výrobce technologicky nejvyspělejších elektronových mikroskopů na světě.
Na změnách se podílela řada vynikajících odborníků a mezi nimi se prosadila i Světla. Nezalekla se nikdy nového projektu, žádné nové výzvy, počínala si odhodlaně, systematicky a s důvtipem. Myslím, že to jsou hlavní příčiny jejího úspěchu v oboru tak výrazně maskulinním jako je elektronová mikroskopie. Je výsledkem její práce a řady spolupracujících týmů, že především výrobní procesy zaznamenaly velké zvýšení efektivity, kvality a produktivity a zároveň ztrojnásobení objemů během tří let. Důvodem pro vyrábění v brněnském závodě už nebyly jen nižší náklady, ale významně vyšší produktivita, rychlost, kvalita a flexibilita výrobního procesu pro zákazníka ve srovnání s jinými lokalitami firmy. To je předpoklad pro továrnu budoucnosti. Světla nám pomohla zavést do výrobního procesu vědu.

In the period at the beginning of the decade, we needed to massively change the production processes in FEI, to expand the production area; we developed and implemented a number of new microscopes, some were transferred from our other sites.…See more →It was a period of a great change, when the factory, certainly significant, locally the largest, became the largest manufacturer of the technologically most advanced electron microscopes in the world.
The changes involved a number of excellent professionals and Svetla proven successful among them. She never balked at a new project or new challenges, she was determined, systematical and worked with a wit. I think these are the main causes of her success in the field so masculine as electron microscopy is. It is the result of her work and a number of cooperating teams, that manufacturing processes have experienced a large increase in efficiency, quality and productivity, while tripled the volume in three years. The reason for company to produce more in the Brno factory were not only lower costs any more, but significantly higher productivity, speed, quality and flexibility of the customer oriented production process compared to the other sites. This is a prerequisite for the factory of the future. Svetla helped us to introduce science into the production process.

RNDr. Jiří Očadlík, Vice President Manufacturing, FEI CompanyRNDr. Jiri Ocadlik, Vice President Manufacturing, FEI Company

Libor Vaněk Reference

Světla pracovala pro ADC Czech Republic na oddělení inženýringu jako procesní inženýrka více než 3 roky. Bylo to velmi dynamické prostředí, s mnohými změnami, které souvisely s transfery výroby…Číst dál →z různých lokalit s následným zlepšováním výrobních procesů.
Světla byla velmi cennou členkou týmu, proaktivní v hledání řešení, byla respektována svými kolegy i pracovníky ve výrobě. Bez výhrad doporučuji její práci na poli techniky a inženýringu. Má rozsáhlé znalosti v oblasti štíhlé výroby, řízení projektů a optimalizace procesů, které dotáže prakticky využít.

Svetla worked for ADC Czech Republic in the Engineering department as a Process Engineer for more than 3 years. It was a very dynamic environment with a lot of challenges related to the transfer of production…See more →from different locations and the consequent improvement of the processes.
Svetla was a very valuable member of the team, she was proactive in finding solutions and was well respected by both her colleagues and production staff. I have no reservation in recommeding her work in technical and engineering field. She has extensive knowledge in the field of Lean Manufacturing, Project Management and Process Optimization, which she is able to use in the practical way.

Ing. Libor Vaněk, MBA, Plant Manager, ViskoTeepakIng. Libor Vanek, MBA, Plant Manager, ViskoTeepak